Audiitorteenused

Audit ja ülevaatus ei ole pelgalt riiklikult kehtestatud kohustus, vaid  see on   ka  võimalus luua ettevõttele hea maine ja usaldusväärsus.

Meie poolt osutatavad audiitorteenused:

  • Eesti raamatupudamise hea tava järgi koostatud aastaaruannete audit ja ülevaatus
  • Rahvusvaheliste finantsaruandluse standardite järgi koostatud aastaaruannete auditid ja ülevaatused
  • Finantsinformatsiooni ülevaated
  • Erikontrollid
  • Mitterahaliste sissemaksete hindamise kontroll
  • Muud kokkuleppelised toimingud

Millal tellida audit ja millal ülevaatus?

Audit

 2017. a raamatupidamise aastaaruande audit on kohustuslik (lisaks seaduses otseselt sätestatud juhtudele) neile raamatupidamiskohustuslastele, kelle raamatupidamise aastaaruandes toodud aruandeaasta näitajatest vähemalt kaks ületavad järgnevaid tingimusi: (müügi)tulu 4 miljonit eurot ja/või varade maht kokku 2 miljonit eurot ja/või keskmine töötajate arv 60 inimest. Samuti on aastaaruande audit kohustuslik, kui raamatupidamise aastaaruandes toodud aruandeaasta näitajatest vähemalt üks ületab alljärgnevaid tingimusi: (müügi)tulu 12 miljonit ja/või varade maht kokku 6 miljonit eurot ja/või keskmine töötajate arv 180 inimest.

 Alates 01.09.2017 muutus audiitortegevuse seadus ning aktsiaseltsidele, millel on kuni kaks aktsionäri, kehtivad samad nõuded kui osaühingutele. Finantsnäitajate alusel tuleb tuvastada, kas aktsiaseltsil lasub auditi või ülevaatuse kohustus või ei ole vajadust kummagi teenuse järele.

Endiselt kehtib auditikohustus üle kahe aktsionäriga aktsiaseltsile, riigiraamatupidamiskohustuslasele, kohaliku omavalitsuse üksusele, sihtasutusele ning riigieelarvest eraldisi saavale erakonnale ja üldjuhul ka avalik-õiguslikele juriidilistele isikutele

Alates 01.09.2017 tuleb audiitortegevuse seaduse kohaselt raamatupidamise aastaaruande kohustusliku auditi tegemiseks sõlmida leping vähemalt kaheks aastaks. Kuna nõue kehtib kohustusliku auditi puhul, siis võib jätkuvalt sõlmida üheaastaseid lepinguid ülevaatuste ning vabatahtlike auditite puhul.

 Ülevaatus

 Kui ettevõtte 2017.a näitajad jäävad allapoole eelnimetatud piire, kuid tegevusnäitajatest vähemalt kaks ületavad selliseid tingimusi – (müügi)tulu 1,6 miljonit ja/või varade maht 0,8 miljonit eurot ja/või keskmine töötajate arv 24 inimest -, siis tuleb läbi viia aastaaruande ülevaatus. Samuti on ülevaatus kohustuslik juhul, kui aruandes toodud aruandeaasta näitajatest vähemalt üks ületab alljärgnevaid tingimusi: (müügi)tulu 4,8 miljonit eurot, varade maht 2,4 miljonit eurot ja keskmine töötajate arv 72 inimest.


Vaata:  milliste-maksumuudatustega-tuleb-arvestada-2018-a


Audiitorteenuste osas võtke palun ühendust:

Merike Veiber

Tel: +372 5169064

merike@revisor.ee